SGK föreskrifter

Föreskrifter nedan baseras på Skånska Gyrokopterklubbens stadgar samt styrelsens och medlemsmötens beslut (Senast uppdaterat 2024-04-10).

1. Flygplatsen

Flygplatsen är belägen på mark som ägs av Sjöbo kommun och används av flygklubbar som även ansvarar för driften av Sövde flygplats. Det åligger klubbmedlem att vid vistelse på flygfältet iakttaga ordning och reda samt att vid fel på fältyta och dylikt omedelbart markera detta och anmäla förhållandet till flygplatschefen.
För lokala ESMI föreskrifter, rapportering samt aktuell information om fältet, se ESMI drifthandbok.

2. Trafik på ESMI

All motorflygtrafik sker på norra sidan om banan. Landningsvarv för flygplan utan motor sker söder om banan. Radiotrafik mellan flygplan sker på frekvensen 123.65 MHz. Anrop ”Sövde Radio”. Meddela alltid inpassering i trafikvarvet och avsikt. Aktuellt flygvarv.

3. Restriktioner

Flygplatsen ligger i närheten av Natura 2000 naturreservat och bebyggelse. Följ rekommenderade höjder och landningsvarv publicerade bl.a. i Svenska flygfält. Minsta flyghöjd över närområdet är 1000 ft.

Följande tider gäller för upprepade starter med gyroplan:
Vardagar: 08:00 till 18:00
Helgdagar: 09:00 till 17:00

Vid flygning i varvet, undvik att flyga över vägen mellan banan och närliggande gårdar NE om fältet.

Flygning med full motoreffekt över gårdar NE om fältet är inte tillåten.

Se karta över övriga bullerkänsliga områden i närheten.

Bekräfta här att du som klubbmedlem eller besökande med gyroplan har fått ovanstående information om restriktioner.

Ta hänsyn till andra restriktioner.

4. Tankningsföreskrifter

Använd MOGAS 95, MOGAS 98 eller AVGAS 91/96. Vid användning av AVGAS 100LL i Rotax motorer, meddela tekn. chefen.

Tanka utomhus med bränslesläckare i beredskap.

Tankningsmetod 1: Tanka MOGAS 95 eller MOGAS 98 med Jeep dunkar och vattenavskiljande filtertrattar. Urladda statisk elektricitet med att vidröra gyroplanets mast med ena handen medan du med andra handen håller dunken och tratten på marken (utan handskar). Direkt efteråt placera tratten i tankens öppning och häll över bensinen med dunkens mynning i kontakt med tratten.

Tankningsmetod 2: Tanka AVGAS 91/96 i Sjöbo flygklubbens tankanläggning. Följ instruktioner.

I övrigt följ bestämmelser publicerade i LFS 2007:21.

Mängd tankat bränsle bokförs i flygplanets loggbok och Myweblog.

5. Ansvarsbestämmelser

Vid brott mot gällande bestämmelser för civil luftfart eller av klubben utfärdade föreskrifter, samt uppvisande av grovt vårdslöshet kan styrelse besluta att pilot medlem i klubben beläggas med flygförbud eller/och, om någon skada sker, kräva att självrisken eller reparationskostnader betalas av piloten (se punkt 9).

6. Ordningsregler

Efter avslutad flygning skall flygplanet vid behov tankas och rengöras, samt ställas in på sin plats. Taxning på marken mellan grusvägen och hangaren får ske endast med stillastående rotor. Taxning med gyroplan mellan garaget och landningsbanan får ske endast på grässtråket. Taxning på grusvägen är undantag om t.ex. grässtråket är för blött och då ska extra försiktighet användas, helst med någon erfaren på marken som kan övervaka och varna ev. åskådare. Körning med bil eller andra fordon på fältet får endast ske i samråd med flygplatschefen.

7. Skolflyg

SGK bedriver grundutbildning till UL certifikat och typinflygningar på UL gyroplan, flygplan och trikar. För detaljer, se skolhandboken. Samtliga skolningsdokument finns tillgängliga till alla medlemmar på klubbens hemsida och i skolpärmar i klubbstugan.

8. Kontrollflygning

Om mer än tre månader förflutit sedan föregående flygning samt om mer än sex månader förflutit sedan föregående flygning med aktuell flygplanstyp, uppmanas piloter att boka kontrollflygning med flyglärare eller instruktör.

Enligt styrelsens beslut från den 2019-06-05, SGK har infört obligatorisk avrostning på minst 30 minuter, minst var 14:e månad. Denna flygning kan kombineras med annat, t.ex. inflygning på ny typ.
Kolla era loggböcker och boka ett pass med instruktör om ni saknar denna kontrollflygning eller inte uppfyller kraven från TSFS 2021:26, kap. 2, par. 10 och 11.

9. Försäkringar

Flygplan, liksom pilot, passagerare och tredje part är fullförsäkrade i hela Europa. Självrisken betalas av SGK vid skada som inte uppkommit vid grov oaktsamhet eller överträdelser av gällande bestämmelser. Självrisken (för närvarande 2500 EUR) alt. kostnader för reparation kan efter styrelsens beslut betalas av piloten vid sådan regelvidrig flygning då skada uppkommer (se punkt 5). Försäkringen gäller endast om befälhavaren är medlem i SGK.

10. Bokning av flygmaskiner

Flygningar på klubbens flygplan bokas via Myweblog. Bokad tid som inte kan utnyttjas bör avbokas i god tid. Endast klubbmedlemmar får boka och använda klubbens flygmaskiner. Vid bokning av flyglektioner med kort varsel, meddela instruktören via telefon.

11. Loggning av flygtid

Flygtider loggas i flygplanets loggbok, egen pilotloggbok samt Myweblog så snart som möjligt efter avslutad flygning. Det åligger förare att före flygningen kontrollera loggboken beträffande anmärkningar på flygplanet, att notera anmärkningar under daglig tillsyn och i samband med flygning samt meddela eventuella anmärkningar till teknisk chef eller motorflygchef. Kontrollera kvarvarande gångtid före tillsyn så att denna inte överskrides. Vid tveksamhet beträffande anmärkningar, kontakta teknisk chef eller teknik ansvariga.

12. Ekonomi – debitering

Medlemspriser och flygtimpriser beslutas av styrelsen och meddelas på hemsidan och via e-post till klubbmedlemmar. Betalning sker via insats på klubbens bankgirokonto som är publicerat på klubbens hemsida under “Kontakt” i menyn. All inköp (bränsle m.m.) ska strykas med kvitto som lämnas i i klubbstugan (glöm inte att skriva ditt namn på kvittot). Kassören krediterar medlemmarnas pilotkonton på Myweblog med motsvarande summa. Undvik att ditt pilotkonto hamnar i minus.

13. Kommunikation och information

All kommunikation sker via klubbens hemsida www.gyroflyg.se, E-post, SMS, telefon och Myweblog. Samtliga relevanta klubb- och skolningsdokument, samt nyttigt material finns tillgängliga via klubbens medlemsbibliotek på klubbens hemsida där inloggning krävs. Alternativt kan medlemmarna informeras via vanliga brev eller telefon. För detta krävs anmälan. Kontakta någon i styrelsen.

14. Nyttjande av lokaler

Skånska Gyrokopterklubben hyr MSFK klubblokaler och hangarutrymme. SGK medlemmar har rätt att nyttja samtliga lokaler. SGK medlemmar har skyldighet att ställa upp på organiserade arbetsdagar, se punkt 15. Alla medlemmar kan få nycklar till samtliga lokaler mot pant.

15. Medlemskap

Följande typer av medlemskap finns i SGK:
Huvudmedlem: Skyldigheter enligt klubbens stadgar. Rösträtt.
Gästmedlem: Skyldigheter enligt klubbens stadgar. Rösträtt.
Gästmedlem 3 månader: Tillfälligt medlemskap. Inga skyldigheter. Ingen rösträtt.
Hedersmedlem: Inga skyldigheter. Ingen rösträtt.
Stödmedlem: Inga skyldigheter. Ingen rösträtt.