Ultralätt certifikat

Gyroplan klass i Sverige är begränsad 560 kg maximal startvikt (MTOM) och endast VFR (Visual Flight Rules). Regler för underhåll, utbildning och flygning är nästan samma som för tyngre flygplan men ändå fortfarande något enklare.
Lägre vikt gör att bränsleförbrukningen är lägre vilket resulterar i lägre flygkostnader. Lätta flygmaskiner är däremot något mer vindkänsliga vilket gör att våra utbildningar är tuffa och noggranna och ger dig hög kunskapsnivå för att kunna klara flygning även i svårare väderförhållanden.
Autogyroprinciper och hantering både på marken och i luften skiljer sig ganska mycket från UL flygplan med konventionell vinge (UL-B) och tyngdpunktstyrda UL masikner (UL-A). Utbildning på klassen består utav en omfattande teorigenomgång och genomtänkt praktisk träning enligt Transportstyrelsens och KSAKs normer.
Enligt gällande regler i Sverige, gyroplan (gyrokopter, autogyro) som uppfyller krav för att kunna klassas som ultralätt flygfarkost, hamnar under samma kategori med övriga ultralätta flygplan, UL-A och UL-B (med en viktig skillnad: UL-A och UL-B MTOM är 450 kg medan gyroplan MTOM kan vara upp till 560 kg). I praktiken betyder det att du kan efter en klass/typinflygning flyga väldigt många olika typer av flygfarkoster på samma certifikat.

Innehavare av PPL eller LAPL har möjlighet att flyga gyroplan efter en klass/typinflygning. Flygkostnaderna minskar drastiskt och en ny värld öppnar sig med sådan prestanda som gyroplan erbjuder. Min. 10 flygtimmar utbildning är ett krav om man inte har tidigare erfarenhet med roterande vingar.

Innehavare av UL-A eller UL-B certifikat får flyga gyroplan på sitt UL certifikat efter en klass/typinflygning (som ovan, min. 10 timmar utbildningstid vid klassinflygning är ett krav).

Innehavare av segelflyg certifikat kan få förkortad utbildning till UL-certifikat enligt den utbildningsansvariges bedömning vilket i praktiken betyder relativt kort och billig utbildning, dock inte under 10 flygtimmar som är minimikrav för konvertering från fastvinge till gyroplan.

Intressenter utan någon flygvana behöver genomgå grundutbildning till UL certifikat i vår flygskola. Provflygning är bästa sätt att börja.

Ultralätta klassiska flygplan (klass UL-B, fast vinge)
En etablerad flygplansklass (begränsad till 450 kg MTOM) på framgång, tack vare sina låga driftskostnader och relativt liberala underhållsbestämmelser. Flygs på UL certifikat, samma som för gyroplan och tungpunktsstyrda flygplan (trikar).
Fördelar: Något mindre bränsleförbrukning och något snabbare jämföt med gyroplan. Mindre vibrationer. Längre livslängd. Nostalgiska och retro 🙂
Nackdelar: Mer vindkänsliga jämfört med gyroplan. Kräver längre landningssträcka och mer hangarutrymme.

Ultralätta tyngdpunktstyrda flygplan (klass UL-A, trikar)
Fördelar med UL-A är att maskinerna är något billigare. Nackdel med trikar är att de inte klarar starkare vindar.

Certifikatets giltighetstider
Ditt flygcertifikat utfärdas på livstid och är giltigt så länge du har giltigt läkarintyg, uppfyller kraven på minimi flygtid eller utför kontrollflygningar/kompletterande utbildningar, samt betalar certifikatförnyelse. Läkarundersökningarna för förnyelse av certifikatet behöver inte göras av de behöriga flygläkarna, det duger med din vanliga. För att ditt certifikat skall kunna förnyas krävs att du flyger minst 12 timmar under året. Alternativt kan du göra en godkänd kontrollflygning med en instruktör.

Förutom ovanstående, lokala föreskrifter eller försäkringskrav kan finnas. Kontakta oss för mer info.

Transportstyrelsens föreskrifter om UL-certifikat hittar du i TSFS 2021:26.

UL-måldokument

(sektion under bearbetning)

UHB 0
Allmän information
UL-Cert/Klass/Typ

Måldokument teoriutbildning

UHB 1 Luftfartsrätt
UHB 2 Människans prestationsförmåga
UHB 3 Meteorologi
UHB 4 Kommunikation
UHB 5 Navigering
UHB 6 Flygningens grundprinciper
UHB 7 Operativa förfaranden
UHB 8 Genomförande och planering av flygningar
UHB 9 Allmän luftfartygskunskap

UHB 12
UL-Certifikat
Klassutbildning
Gyroplan

Lärarinstruktioner
UL-Gyroplan

Elevhandbok
UL-Gyroplan

UHB 15
Sjö Gyroplan