Om skolningen i SGK

Vår uppgift är att genom teoretisk och praktisk utbildning:

 • Träna elever för att kunna utföra självständig och säker flygning på UL-klassade flygfarkoster.
 • Utveckla hos elever flygdisciplin och disciplin under förberedelse för flygning.
 • Bekanta elever med fenomen som negativt påverkar flygsäkerheten.
 • Förberedda elever för säker genomförande av uppgifter även i stressiga och kritiska situationer.

Vår utbildning kan leda till UL-pilotcertifikat.

Provlektion

Innan du börjar din flygutbildning hos oss har du möjlighet att ta en provlektion tillsammans med en lärare och prova på hur det känns att flyga. Provflygningen tillgodoräknas som praktisk utbildningstid vid ev. senare påbörjad utbildning. Efter din första flygning kommer ingenting annat att verka vettigt 🙂

Kursens längd

Det är du som bestämmer. Vill du lära dig flyga på några dagar eller flera månader. Vi anpassar oss till ditt tempo.

Medicinska krav

Allmän läkarundersökning hos godkänd flygläkare inklusive bl.a. syntest, hörseltest m.m. Ultralätta flygplan har begränsad tillsatsvikt vilket gör att vi, tyvärr, inte kan skola personer som väger mer än 110 kg. Väger du mer, kontakta oss för en diskussion.

Elevtillstånd

För att kunna skolas kräver Transportsstyrelsen att du ordnar ett så kallat elevtillstånd. För att du skall få detta krävs följande:

 • Att du är minst 16 år (Någon övre åldersgräns finns inte)
 • Personutredning från polisen (TS ordnar själva om du är svensk medborgare)
 • Personbevis från skattemyndigheten
 • Läkarundersökning (Ungefär på samma nivå som för körkort)

Praktiska flyglektioner

Flygträningen genomförs året runt i klubbens flygmaskiner,  alternativt på din egen UL-A, UL-B eller UL-Gyro som uppfyller kraven. Med våra eluppvärmda kläder skolar vi bekvämt även i minusgrader i gyroplan. Dina första flygtimmar ägnar du åt grundläggande flygträning och sedan åt att starta och landa. När din flyglärare och du tycker att du är mogen att flyga ensam har du nått en av milstolparna i din flygutbildning, nämligen att alldeles ensam spaka en flygfarkost. Utbildningen fortsätter med mer avancerade flygmanövrer, navigation, flygning i kontrollerad luft och till kontrollerad flygplats. Praktisk flygutbildning för elever utan någon tidigare flygerfarenhet består utav min. 25 flygtimmar, varav min. 5 timmar soloflygning (Enligt KSAK:s Utbildningshandbok UL-Gyroplan. Piloter med dokumenterad tidigare flygerfarenhet i vissa klasser kan korta sin utbildning enligt flygskolans bedömning (Se TSFS 2021:26). Rekommenderad minimitid för konvertering från fast till roterande vinge är 10 flygtimmar. Antalet timmar i praktiken beror på pilotens förmåga att lära sig en ny flygteknik.

Teoriutbildning

Teoriutbildningen sker normalt i klubbens lokaler på Sövde flygplats en kväll i veckan under några månader. Vi kan även använda videokonferansteknik för undervisning på distans. Ett alternativ till våra teorikurser är närvaro på teorikurser i någon annan flygskola godkänd av KSAK.

Solo flygning (EK, egen kommando)

För att få flyga ensam måste du ha:

 • Giltigt elevtillstånd
 • Genomgått teknisk kurs på flygplanstypen
 • Genomgått nödträning
 • Godkänt teoriprov, EK (Egen Kommando) prov, samt tekniskt prov på typen

Teoriprov

Teoriprovet görs i flygskolan och omfattar alla de områden som du läst. De flesta av frågor som du får på provet finns i 1000 fråge- och svarsbank som finns i KSAB:s kursmaterial. Radiotelefoniprovet görs med Transportsstyrelsens kontrollant. Minst 75 % av frågorna inom varje ämnesavsnitt måste besvaras korrekt.

Uppflygning

När du och flyginstruktören anser att du är mogen för den avslutande uppflygningen görs en uppflygning, som omfattar bland annat följande:

 • Färdplanering
 • Normala flygprocedurer
 • Flygning med låg fart
 • Nödlägesförfaranden
 • Bedömningslandningar

Efter flygutbildningen

När du klarat uppflygningen får du ett UL-certifikat utfärdat av Transportstyrelsen. För att kunna flyga andra typer eller klasser av UL-flygfarkoster krävs endast typ- eller klassinflygning med en flyginstruktör. Inom klubben har vi kompetens att hjälpa dig att få klass- och typinflygningar på samtliga UL klasser. Vi har nära samarbete med andra klubbar där du kan fortsätta med konvertering till S-cert, TMG eller PPL. Du kan komplettera din utbildning med behörighet att flyga med skidor eller med vattenpontoner och flyga i formation. Du kan resa med klubbens flygmaskiner som är förutom basutrustning utrustade med bagageutrymme, speciella resväskor, flytvästar, eluppvärmda kläder, navigationsljus, radio, intercom med effektiv bullerdämpning, transponder, nödsändare, GPS och även skidor för vinterflygning. Du kan ta med passagerare när du flugit ytterligare 10 timmar sedan certifikatet har utfärdats och har gjort minst tre landningar på aktuell klass de senaste 90 dagarna. Du kan flyga klubbens gyrokopter betydligt billigare än din egen. Det är bara att boka din flygning via vårt online bokningssystem. Du har även möjlighet att flyga utomlands men eftersom UL-certifikatet är ett nationellt certifikat behöver man alltid undersöka om flygplanet, certifikatet och försäkringen gäller i det aktuella landet.

Försäkring

Pilot och passagerare liksom flygplan och skada på tredje man ingår i Skånska Gyrokopterklubbens försäkringar för klubbens flygmaskiner och gäller i hela Europa.

Elever i vår flygskola kommer att ges all den undervisning och hjälp till certifikat som skolan kan åstadkomma. Vi förutsätter då att elever förkovrar sig och erhåller certifikat. Skulle eleven inte göra några framsteg, och/eller framkommer det att eleven saknar koordinationsförmåga och/eller simultankapacitet, eller annan för flygning viktig egenskap, förbehåller vi oss rätten att av säkerhetsskäl avskilja denne från utbildningen. En eventuell avskiljning föregås alltid av kontrollflygning med annan lärare och/eller kontrollant och där dessa kommit till samma slutsats avseende elevens utbildningsmöjligheter. Eleven har, om beslut om avskiljning fattats, ej rätt att kräva tillbaka erlagda avgifter för flygutbildningen.


Så blir du medlem i Skånska Gyrokopterklubben och börjar skolas till UL pilotcertifikat:

1. Meddela oss via e-post att du vill bli medlem i Skånska Gyrokopterklubben och börja skolas hos oss.

Ge oss dina kontaktuppgifter och beskriv din ev. tidigare flygerfarenhet. Bekräfta till oss att du har läst genom information om:

När vi får din medlemskapsanmälan, vi kommer att skicka till dig inloggningsuppgifter till våra lösenordskyddade medlemssidor.

2. Läs genom SGK stadgar och andra dokument som finns i dokumentbiblioteket, när du har fått välkomstbrev med inloggningsuppgifter från oss.

3. Om du redan har något giltigt flygcertifikat utfärdat av Transportsstyrelsen*, gå till punkt fyra, annars:

 • Skicka ifylld anmälningsblankett för elevtillstånd och personbevis med uppgift om medborgarskap och födelseort till Transportsstyrelsen (alternativt vidimerad kopia av pass). Om du är utländsk medborgare, skicka utdrag ur misstanke och belastningsregister på engelska i original från utländsk polismyndighet i den stat där medborgarskap innehas.
 • Boka teoriutbildning. Beställ KSAB:s UL teoripaket med TMA Skåne/Halland/Småland karta (eller den som passar dig), KSAB’s UL flygpaket, Elevhandbok Gyrokopter (kontakta oss för info), samt gärna Gyrokopterböcker på engelska. Observera, inga böcker är obligatoriska men utan de kan det vara väldigt svårt att uppnå kunskapsnivåer som krävs för att erhålla UL pilotcertifikat.

* Om du har tidigare erfarenhet från andra flygplansklasser eller från andra länder, kontakta oss för en diskussion. Det är möjligt att en del av din erfarenhet kan tillgodoräknas till svenskt UL pilotcertifikat.

4. Betala årsmedlemskap i SGK. SGK medlemspriser hittar du på vår medlemssida.

Vi hjälper dig att komma in i våra rutiner så att du kan börja skolas när det passar dig. När du har fått ditt certifikat kan du flyga när du själv vill genom att boka klubbens flygmaskiner via vårt internetbaserat bokningssystem Myweblog.

Välkommen 🙂

Skånska
Gyrokopterklubben